Black Dogs of War

 

A litter boy no collar


A litter boy blue collar


A litter boy gold collar


A litter boy green collar


A litter boy red collar


A litter girl blue/pink collar


A litter girl pink collar